Vedtægter

Vedtægter for Holbæk Marina
VEDTÆGTS VERSION 11.06.13 for
Den selvejende institution Holbæk Marina, Dragerup Vig.

 

Navn, hjemsted og formål.

§ 1:
Institutionens navn er HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG. Dens hjemsted og værneting er Holbæk Kommune. Institutionen er selvejende, og er registreret som erhvervsdrivende fond under fondsnummeret 6686-ERF.181.553.

Fonden er stiftet den 16. maj 1973 og stiftere er ”Dragerupudvalget”, v./ W. Willemoes-Petersen, J. Denning-Madsen, Knud Thomsen, K. Demant Jensen og Svend Åge Nielsen, alle Holbæk.

§ 2:
Institutionens formål er at anlægge og administrere en lystbådehavn i Dragerup Vig med dertil hørende faciliteter, herunder slæbested, vinteropbevaring, klubhus med undervisningslokaler m.v., samt ved egen virksomhed og/eller gennem udlejning af de fornødne arealer at sikre de til søsport benyttede servicefunktioner, såsom brændstofforsyning, værksted for vedligeholdelse og mindre reparationer, restaurant m.v.

§ 3:
Den til anlæggelsen og driften fornødne kapital søges tilvejebragt gennem indskud fra bådejerne og andre interesserede, optagelse af lån, gennem tilskud fra Holbæk Kommune, og gennem indtægter fra de i § 2 nævnte funktioner.
Grundkapitalen 500.000 kr. er indbetalt ved stiftelsen.

§ 4:
I det omfang der ved institutionens drift fremkommer overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller til henlæggelse til vedligeholdelse og fornyelser, kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af eksisterende anlæg.

§ 5:
Indskyderne har ingen andel i institutionens formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder institutionen. Indskyderne hæfter alene for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud med deres indskud.

Bestyrelse.

§ 6:
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som alle har betalt indskud for en bådplads i havnen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af institutionens havneforsamling for en 4-årig periode, og afgår efter tur. Institutionens havneforsamling vælger hvert år for en 1-årig periode én 1. suppleant og én 2. suppleant, der indtræder efter tur i bestyrelsen, hvis bestyrelsesmedlemmer får forfald.

§7:
Bestyrelsen udgør institutionens ledelse og repræsenterer institutionen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8:
Et medlem af bestyrelsen eller fondsmyndigheden kan forlange bestyrelsen indkaldt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker pr. brev/mail med angivelse af dagsorden til hvert enkelt medlem, med mindst 7 dages varsel. Beslutninger kan træffes om de i den udsendte dagsordens angivne sager, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, og samtlige samtykker i ændring således, at også andre sager kan afgøres.

 § 9:
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 

Ved afhændelse, pantsætning, bortforpagtning og køb af fast ejendom  samt ved beslutninger af anlægsopgaver, og anskaffelser udover den daglige drift kræves, at mindst 5 medlemmer af  bestyrelsen stemmer for. Afhændelse og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Holbæk byråd, og af institutionens havneforsamling.

Samme flertal i bestyrelsen kræves til afgørelse af anvendelse af eventuelt driftsoverskud efter §4, bortset fra udligning af underskud fra tidligere år, og henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelser. 

Tegningsret.

§ 10:
Institutionen forpligtes af underskrift af bestyrelsesformand – eller næstformand – i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

§ 11:
Bestyrelsen ansætter det fornødne personale til den daglige ledelse. Bestyrelsen kan meddele fornødne fuldmagter overfor myndigheder, banker o.l.

§ 12:
Bestyrelsen fastsætter under hvilke omstændigheder, der erhverves plads i havnen og udfærdiger standardkontrakt herom. Aktivt medlemskab af en af havnebestyrelsen godkendt klub/forening, der har hjemsted i havnen, er en betingelse for at have plads i havnen.

Regnskab og revision.

§ 13:
Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status indleveres til en af institutionens bestyrelse valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der afleverer regnskabet i revideret stand senest 1 måned efter modtagelsen. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn på et for indskyderne, og andre interesserede let tilgængeligt sted, senest 7 dage før institutionens havneforsamling, og fremsendes til Holbæk byråd til godkendelse.

Institutionens havneforsamling.

§ 14:
Ordinær havneforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Havneforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Holbæk Marinas hjemmeside, ved opslag samt om muligt i de tilknyttede klubbers/foreningers medlemsblade samt ved e-mails.

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for havneforsamlingen, samt dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær havneforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen. Forslag, der måtte komme til vejledende afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeberettiget er enhver, der har betalt indskud for en bådplads i havnen, og ikke er i skyldig restance til havnen. Hver bådplads/standardkontrakt giver ret til en stemme. Har anpartshaveren ikke mulighed for at møde på havneforsamlingen, kan vedkommende udstede en fuldmagt til ægtefælle/samlever, der herefter må stemme på anpartshaverens vegne.

Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hvis en af de stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Valg til bestyrelsen skal ske efter reglerne i § 6. Den, der vælges, skal være fremmødt eller skriftligt have erklæret sig villig til, at modtage valg.

Forslag til personvalg skal være bestyrelsen i hænde så betids, at de kan offentliggøres samtidig med indkaldelse til havneforsamling, dvs. inden udgangen af februar måned samme år.

Ved personvalg udfærdiges stemmesedler med kandidaternes navne. Hver stemmeberettiget  får udleveret én stemmeseddel og skal sætte det antal krydser, der svarer til ledige pladser i bestyrelsen. Der må højst sættes ét kryds pr. kandidat.

Dagsorden til den ordinære havneforsamling skal mindst indeholde:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Indkomne forslag.

Fremlægning af budget.

Valg til bestyrelse, jfr. § 6.

Valg af suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 6.

Eventuelt.

Ekstraordinær havneforsamling.

§ 15:
Ekstraordinær havneforsamling skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved meddelelse på Holbæk Marinas hjemmeside, ved opslag i marinaen samt om muligt ved udsendelse af e-mails til anpartshaverne. Indkaldelse sker, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 10 % af indskyderne skriftligt fremsætter krav herom, med begrundet angivelse af forhandlingsemne.

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for ekstraordinær havneforsamling, samt dagsorden. 
Forslag, der ønskes behandlet på en ekstraordinær havneforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen. Forslag, der måtte komme til vejledende afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Ved personvalg skal opstillede personers navne opgives til Holbæk Marinas bestyrelse senest 1 uge før den ekstraordinære havneforsamling.

Ved personvalg foregår afstemningen som anført i § 14.

Stemmeberettigede jævnfør § 14.

Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hvis en af de stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Vedtægtsændringer, institutionens opløsning m.v.

§ 16:
Ændringer i nærværende vedtægter skal efter indstilling fra bestyrelsen, og med justitsministerens samtykke godkendes af fondsmyndigheden.

§ 17:
Bestemmelse om institutionens opløsning, kan efter indstilling fra bestyrelsen, kun ske med godkendelse fra fondskyndigheden, og efter reglerne i den til enhver tid gældende lovgivning.

§ 18:
Såfremt institutionen opløses, tilfalder samtlige institutionens aktiver og rettigheder uden vederlag Holbæk Kommune.

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. juni 2013
Bestyrelsen

Foranstående vedtægter er godkendt af fondsmyndigheden (Erhvervsstyrelsen) den 8. oktober 2013.

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877