Vedtægter

Vedtægter for Holbæk Marina
VEDTÆGTS VERSION 8.marts 2021, for
Den selvejende institution Holbæk Marina, Dragerup Vig.

Navn, hjemsted og formål.

§ 1 :

Institutionens navn er HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG. Dens hjemsted og værneting er Holbæk Kommune. Institutionen er selvejende, og er registreret som erhvervsdrivende fond under fondsnummeret 6686-ERF.181.553.

Fonden er stiftet den 16. maj 1973 og stiftere er ”Dragerupudvalget”, v./ W. Willemoes-Petersen, J. Denning-Madsen, Knud Thomsen, K. Demant Jensen og Svend Åge Nielsen, alle Holbæk.

§ 2:

Institutionens formål er at anlægge og administrere en lystbådehavn i Dragerup Vig med dertil hørende faciliteter, herunder slæbested, vinteropbevaring, klubhus med undervisningslokaler m.v., samt ved egen virksomhed og/eller gennem udlejning af de fornødne arealer at sikre de til søsport benyttede servicefunktioner, såsom brændstofforsyning, værksted for vedligeholdelse og mindre reparationer, restaurant m.v.

§ 3:

Den til anlæggelsen og driften fornødne kapital søges tilvejebragt gennem indskud fra bådejerne og andre interesserede, optagelse af lån, gennem tilskud fra Holbæk Kommune, og gennem indtægter fra de i § 2 nævnte funktioner.

Grundkapitalen 500.000 kr. er indbetalt ved stiftelsen.

§ 4:

I det omfang der ved institutionens drift fremkommer overskud, der ikke medgår til udligning af underskud fra tidligere år eller til henlæggelse til vedligeholdelse og fornyelser, kan det anvendes til ekstraordinær afskrivning, modernisering eller udvidelse af eksisterende anlæg.

§ 5:

Indskyderne har ingen andel i institutionens formue eller eventuelle overskud, der alene tilfalder institutionen. Indskyderne hæfter alene for institutionens gæld eller eventuelle driftsunderskud med deres indskud.

Bestyrelse:

§ 6:

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer der udpeges således:
5 medlemmer vælges af havneforsamlingen, blandt personer, der har betalt indskud for en bådplads på havnen og ikke er i skyldig restance.
2 medlemmer udpeges af de øvrige fondsbestyrelsesmedlemmer i forening. Disse to medlemmer må ikke have tilknytning til havneforsamlingen.
Havneforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for en periode på 1 år.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år. Udpegningsperioderne udløber så vidt muligt forskudt. Såfremt et bestyrelsesmedlem valgt af havneforsamlingen udtræder inden udløbet af vedkommendes udpegningsperiode indtræder suppleanten i den resterende valgperiode.
Såfremt der ingen suppleanter er til rådighed, kan bestyrelsen i en periode fungere med 6 eller 5 medlemmer (4+2 eller 3+2).

Udtræder et medlem udpeget ved selvsupplering af bestyrelsen, udpeger den resterende bestyrelse snarest muligt et nyt medlem for den resterende valgperiode.  Bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af havneforsamlingen, der træder i restance til havnen eller som opsiger sin havneplads skal udtræde af fondens bestyrelse.

§ 7:

Bestyrelsen udgør institutionens ledelse og repræsenterer institutionen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8:

Et medlem af bestyrelsen eller fondsmyndigheden kan forlange bestyrelsen indkaldt. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker pr. brev/mail med angivelse af dagsorden til hvert enkelt medlem, med mindst 7 dages varsel. Beslutninger kan træffes om de i den udsendte dagsordens angivne sager, medmindre samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede, og samtlige samtykker i ændring således, at også andre sager kan afgøres.

 § 9:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er repræsenteret.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Ved afhændelse, pantsætning, bortforpagtning og køb af fast ejendom samt ved beslutninger af anlægsopgaver, og anskaffelser udover den daglige drift kræves, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer for.

Afhændelse og pantsætning af fast ejendom skal godkendes af Holbæk byråd, og af institutionens havneforsamling.

Samme flertal i bestyrelsen kræves til afgørelse af anvendelse af eventuelt driftsoverskud efter §4, bortset fra udligning af underskud fra tidligere år, og henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelser.

Tegningsret:

§ 10:

Institutionen forpligtes af underskrift af bestyrelsesformand – eller næstformand – i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

§ 11:

Bestyrelsen ansætter det fornødne personale til den daglige ledelse. Bestyrelsen kan meddele fornødne fuldmagter overfor myndigheder, banker o.l.

§ 12:

Bestyrelsen fastsætter under hvilke omstændigheder, der erhverves plads i havnen og udfærdiger standardkontrakt herom. Aktivt medlemskab af en af havnebestyrelsen godkendt klub/forening, der har hjemsted i havnen, er en betingelse for at have plads i havnen.

Regnskab og revision:

§ 13:

Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Driftsregnskab og status indleveres til en af institutionens bestyrelse valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der afleverer regnskabet i revideret stand senest 1 måned efter modtagelsen. Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn på et for indskyderne, og andre interesserede let tilgængeligt sted, senest 7 dage før institutionens havneforsamling, og fremsendes til Holbæk byråd til godkendelse.

Institutionens havneforsamling:

§ 14:

Ordinær havneforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Havneforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Holbæk Marinas hjemmeside, ved opslag samt om muligt i de tilknyttede klubbers/foreningers medlemsblade samt ved e-mails.

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for havneforsamlingen, samt dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær havneforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen. Forslag, der måtte komme til vejledende afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeberettiget er enhver, der har betalt indskud for en bådplads i havnen, og ikke er i skyldig restance til havnen. Uanset antal af indskudsbeviser man ejer, har man kun 1 stemme. Har anpartshaveren ikke mulighed for at møde på havneforsamlingen, kan anpartshaveren udstede en fuldmagt til ægtefælle/samlever eller en anden indskyder i havnen, der herefter må stemme på anpartshaverens vegne. Fuldmagtshaver må maksimalt have fuldmagt fra èn ikke tilstedeværenden indskyder.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hvis en af de stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Valg til bestyrelsen skal ske efter reglerne i § 6. Den, der vælges, skal være fremmødt eller skriftligt have erklæret sig villig til, at modtage valg.

Forslag til personvalg skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen.

Ved personvalg udfærdiges stemmesedler med kandidaternes navne.
Hver stemmeberettiget får udleveret én stemmeseddel og kan sætte det antal krydser, der svarer til ledige pladser i bestyrelsen. Der må højst sættes ét kryds pr. kandidat. Man må godt nøjes med at stemme på en enkelt kandidat.

Sættes der mere end ét kryds ud for samme kandidat eller flere krydser, end der er ledige pladser i bestyrelsen – vil stemmesedlen være ugyldig.

Dagsorden til den ordinære havneforsamling skal mindst indeholde:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af det reviderede regnskab.
Indkomne forslag.
Fremlægning af budget.
Valg til bestyrelse, jfr. § 6.
Valg af suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 6.
Eventuelt.

Ekstraordinær havneforsamling:

§ 15:

Ekstraordinær havneforsamling skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved meddelelse på Holbæk Marinas hjemmeside, ved opslag i marinaen samt om muligt ved udsendelse af e-mails til anpartshaverne. Indkaldelse sker, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 10 % af indskyderne skriftligt fremsætter krav herom, med begrundet angivelse af forhandlingsemne.

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for ekstraordinær havneforsamling, samt dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på en ekstraordinær havneforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen. Forslag, der måtte komme til vejledende afstemning, afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Ved personvalg skal opstillede personers navne opgives til Holbæk Marinas bestyrelse senest 1 uge før den ekstraordinære havneforsamling.

Ved personvalg foregår afstemningen som anført i § 14.

Stemmeberettigede jævnfør § 14.

Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Hvis en af de stemmeberettigede forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Vedtægtsændringer, institutionens opløsning m.v.:

§ 16:

Almindelige vedtægtsændringer skal efter indstilling fra bestyrelsen, alene godkendes af fondsmyndigheden (Erhvervsstyrelsen).

§ 17:

Bestemmelse om institutionens opløsning, og ændring af formåls- og opløsningsbestemmelse, kan efter indstilling fra bestyrelsen, kun ske med fondsmyndighedens godkendelse og Civilstyrelsens samtykke.

§ 18:

Såfremt institutionen opløses, tilfalder samtlige institutionens aktiver og rettigheder uden vederlag Holbæk Kommune.

Download den samlede vedtægt som PDF her

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 8. marts 2021
Bestyrelsen

Foranstående vedtægter er godkendt af fondsmyndigheden (Erhvervsstyrelsen) den 23. marts 2021.