Brug af el i båden

Da elinstallationer er den hyppigste kilde til brande om bord på både, anbefaler vi, at alle installationer ombord skal leve op til gældende forskrifter.

Brug aldrig varmeaggregater med åben glødetråd, eks. åben el-radiator eller elektrisk varmeblæser – brug i stedet oliefyldte radiatorer. 
Brug godkendt udendørs kabel fra el-stander til båd. Kablet skal være  med CEE han- og hunstik.

Båd i vand:
Både med behov for længerevarende eller permanent el, skal benytte bi-måler, når ikke man er ombord. Bimålerne udleveres og registreres på havnekontoret, efter gældende takstblad. Man må kun anvende bimålere udleveret og registreret af Holbæk Marina. 

Bi-måleren skal være synlig fra broen, hele tiden.

Vi har fokus på el-forbrug uden bi-måler.

Hvis det konstateres at en båd med permanent tilsluttet landstrøm forefindes uden brug af synlig bi-måler frakobles el-forbindelsen straks. Anden gang der konstateres tilslutning uden synlig bi-måler, fremsendes en opkrævning på 600 kr. til den registrerede bådejer.

Båd på land:
Det er IKKE tilladt, at forlade både, der står på landpladserne, hvis der er tilsluttet landstrøm.

Hvis der konstateres tilslutning af strøm, uden at bådejeren er ved båden, vil frakobling ske straks ved konstatering.

Anden gang der konstateres tilslutning, uden at bådejeren er ved båden, fremsendes en opkrævning på 600 kr. til den registrerede bådejer.

For opladning af batterier i vintersæsonen skal ledning være særlig markeret med mærkat fra havnefogeden/havnekontoret. Mærkaten skal være forsynet med angivelse af gyldig dato for brug af el samt underskrift.

Opladning af el-biler:
Opladning af el-biler er ikke tilladt undtagen ved evt.  særlige billadestandere. Misbrug takseres øjeblikkeligt med en misbrugsafgift – se takstblad. 

Opladning af el-motor i båd:
Både med el-motor skal benytte bi-måler ved opladning af batterier til motoren.

Senest opdateret d. 3. maj 2024