GDPR

Oplysning om behandling af persondata hos Holbæk Marina

Holbæk Marinas dataansvar.

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller, hvilke oplysninger vi indsamler om dig og hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Vi har lavet en separat persondatapolitik for personer, der er ansat hos Holbæk Marina.
Gennemgående for vores databehandlinger er, at vi behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelsen af de angivne formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. Retsgrundlaget for denne behandling af Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.
Holbæk Marina er dataansvarlig i forhold til indskydere, lejere og kunder og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Holbæk Marina er endvidere databehandler for Holbæk Tursejlerklub og Holbæk Sejlklub.
Kontaktpersoner: Havnekontoret, Cecilie Lindkvist
Adresse: Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk
CVR nr.: 54 69 10 17
Telefonnummer: 59 43 88 77
E-mail: kontor@holbaekmarina.dk                                                                                                                                                               

Web: holbaekmarina.dk

Behandling af personoplysninger.
Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger som navn, fødselsdato, fødselsår, køn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Oplysninger om evt. klubtilhørsforhold af Holbæk Tursejlerklub og Holbæk Sejlklub
 •  Oplysninger om evt. både, der har plads i Holbæk Marina: herunder type, navn og forsikring
 •  Oplysninger om foreningsnavn eller firmanavn

Her indsamler vi oplysninger fra:
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde indhentes/modtages oplysningerne fra
Holbæk Tursejlerklub og Holbæk Sejlklub.

Formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:

 •  At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftale med dig
 • At det er nødvendigt for at kunne komme i kontakt med dig
 •  Holbæk Marinas berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
 •  Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af personoplysninger:

 • Holbæk Marinas drift og medlemshåndtering, herunder opkrævning af kontingent,indskud, havneafgift og andre ydelser
 •  Administration af medlemsoplysninger til brug for Holbæk Tursejlerklub og Holbæk Sejlklub
 • Håndtering af lejeforhold, herunder opkrævning af husleje
 • Administration af din relation til os
 • Som led i Holbæk Marinas aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning af projekter                

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af dine rettigheder i henhold til vedtægterne m.v. herunder i forhold til Havneforsamlinger
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent, indskud, havneafgift m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i Holbæk Marina, der viser en konkret aktivitet eller situation i marinaen
 • Videregivelse af personoplysninger til personale, bestyrelse, advokat og revisor samt Holbæk Tursejlerklub og Holbæk Sejlklub
 • Af praktiske og administrative hensyn samt med henblik på forældelsesreglerne opbevarer vi også dine oplysninger i en periode efter du har opsagt dit engagement med Holbæk Marina, Holbæk Tursejlerklub eller Holbæk Sejlklub

Videregivelse af dine personoplysninger.
I forbindelse med drift og administration af Holbæk Marina, sker der videregivelse af oplysninger herunder til revisor, Holbæk Marinas bestyrelse, Holbæk Tursejlerklub og Holbæk Sejlklub.
Behandlingen af dine personoplysninger vil dog ske uden dit samtykke, såfremt behandlingen har hjemmel i lov eller såfremt behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføringsbrug uden dit samtykke.
Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjelande.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som var grunden til vores indsamling. Af praktiske og administrative årsager herunder opbevaringskrav efter bogføringsloven indebærer det at vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din opsigelse af dit engagement.
Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed, der indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt og mod at uvedkommende får adgang til dem.
Dine rettigheder.
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 •  Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til data portabilitet (udlevering af data i et anvendeligt format)
 • Retten til indsigelse

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte den dataansvarlige.

Revidering af persondatapolitikken.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen herunder blive ændret. Den til enhver tid gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.holbaekmarina.dk

Senest revideret d. 24.12.2022

Næste revision d. 24.12.2023