Uddrag fra indskyderkontrakt

 1. Ved ibrugtagning af bådpladsen skal bådejeren på fyldestgørende måde dokumentere, at vedkommende ejer den anmeldte båd, og en sådan dokumentation skal til enhver tid kunne
  fremlægges, når havnekontoret anmoder derom.

  HM kan til enhver tid anvise en bådejer en anden plads i havnen.

 2. Bådejeren må kun anvende bådpladsen til den båd, der er anmeldt til HM. Bådejeren må ikke overdrage eller udlåne bådpladsen. Det påhviler bådejeren at underrette HM om enhver ændring i ejerforholdet til båden samt om ændringer i kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon, e-mail).

  Båden skal være ansvarsforsikret og bådnavn samt hjemsted skal stå på båden.
  Der skal være synlige løftemærker på båden, ligesom bådejer skal kunne anvise til kranfører, hvor bådens løftepunkter er. Kranfører kan undlade at flytte båden, hvis dette ikke opfyldes.
  Er båden tungere og/eller bredere end marinaens travelifte kan løfte, skal bådejer selv og for egen regning rekvirere ekstern kranservice.
  Det anbefales at opbevare et tlf.nr. i cockpit, så bådejeren kan kontaktes, hvis der er behov derfor.

  Hvis flere ejer en båd, kan bådpladsen dog overdrages fra den ene parthaver til den anden, hvis partnerskabet er skriftligt anmeldt til HM senest ved ibrugtagningen af pladsen. Ved et evt. senere indgået partnerskab skal dette godkendes af HM. Er det oprindelige indskudsbeløb lavere end indskuds-beløbet jf. gældende takstblad når partnerskabet godkendes, skal bådejerne betale differencen. Det skal altid fremgå, hvem der tegner pladsen.

  I øvrigt kan ingen ved køb af en båd eller ved erhvervelse af en anpart i en båd opnå fortrinsstilling til bådplads i HM.

  Såfremt bådejeren sælger den anmeldte båd, eller af anden årsag ikke benytter bådpladsen, men ønsker at bevare sin ret til pladsen, skal dette anmeldes skriftligt til HM. Hvis bådejeren ikke benytter bådpladsen til den anmeldte båd i den følgende sæson, skal dette meddeles HM inden 1. marts.

  I de tidsrum, hvor bådejeren ikke selv benytter bådpladsen, kan HM frit disponere over pladsen og de på denne anbragte fortøjningsgrejer. 
 1. Når en bådejer giver afkald på eller mister retten til en bådplads, tilkommer det HM at anvise pladsen til en anden bådejer.
 1. Bådpladsen må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed uden havnebestyrelsens skriftlige tilladelse.
 1. Bådejeren er forpligtet til at betale de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte afgifter rettidigt.
 1. Såfremt bådejeren overlader bådpladsen til en anden, undlader at benytte bådpladsen uden skriftlig anmeldelse til HM, tilsidesætter sin pligt til at anmelde ændringer af ejerforholdet til båden eller undlader at betale skyldige havneafgifter efter påkrav, fortaber bådejer retten til bådpladsen. Bådejeren vil i så fald ikke fremtidigt kunne påregne at komme i betragtning til bådpladser i havnen. Det samme gælder, dersom bådejeren eller den, bådejeren tillader at benytte sit fartøj, groft eller gentagne gange overtræder havneregulativet eller sidder anvisninger fra HM overhørig.

  Bestyrelsen for HM træffer endelig afgørelse i sager om fortabelse af retten til bådplads i havnen.
 1. Opgivelse eller bortfald af retten til en bådplads medfører ikke, at bådejeren straks kan kræve gældsbrevet indfriet.
  Gældsbreve for opsagte anparter indløses (uden renter) i kronologisk rækkefølge og i takt med at nye anparter tegnes. I tilfælde af dødsfald rykker dødsboet op forrest i køen. Udbetaling forudsætter også, at båd og materiel er fjernet fra HM samt at gældsbrevet – mod kvittering – er afleveret til HM.
 1. Bestyrelsen for HM kan i særlige tilfælde dispensere fra foranstående bestemmelser, og bestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå med hensyn til forståelse af bestemmelserne.
 1. Samtidigt med underskrift af denne kontrakt skal ansøgeren dokumentere aktivt medlemskab af en af havnebestyrelsen godkendt klub/forening, der har hjemsted i havnen.