Ordensreglement For Holbæk Marina, Dragerup Vig

 HAVNENS OMRÅDE 

Det til havnen hørende søområde er begrænset mod vest af stenmole og mod øst fra en stander med gult kryds på kysten til en udlagt gulmalet spidstønde. Mod nord er grænsen en linie fra nævnte spidstønde til nordligste molehoved.

 

ORDENSBESTEMMELSER

For overholdelse af orden indenfor havnens område gælder Kystdirektoratets til enhver tid gældende ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” med nedennævnte særlige bestemmelser.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

 1. Fartøjer må ikke fastgøres ved bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsredskaber.
 2. Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller ud over en tilladt tidsfrist, er havneopsynet berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.
 3. Havnens materiel, herunder kran, flåder, redskaber og værktøj, kan ved henvendelse til havneopsynet stilles til rådighed for bådejerne, eventuelt mod betaling af fastsatte takster eller depositum.
 4. Enhver, der benytter havnens materiel eller inventar skal behandle dette skånsomt, og er erstatningspligtig for skader, der tilføjes dette, bortset fra skader, der henregnes under hændeligt uheld eller som skyldes almindelig slitage.
 5. Der må kun opstilles stiger på broerne, som er godkendt af marinaen.
 1. Ophold ved servicekajen må kun være kortvarigt, f.eks. tankning, lastning, losning og arbejde med mastekran og lignende.
 2. Hunde skal på broer og moler føres i snor. Deres eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes af hundens ejer eller fører.
 3. Badning og stenkast inden for havnenes ydre værker er forbudt. Fiskeri inden for havnens søområde med ruser, garn og krogline er ikke tilladt, og anden form for fiskeri må kun ske med havneopsynets tilladelse og på anviste steder.
  Det er ikke tilladt at benytte radio eller lignende på en måde, der kan være til gene for andre. Ej heller må motorer m.v. afprøves eller anvendes på en måde, der ved røg, lugt eller støj kan volde ulempe. Afprøvning af motor og skrue med en sådan kraft, at andre forulempes, haveværker, fortøjninger og lignende beskadiges er forbudt.
 4. Havnefogeden i samarbejde med bådejerne udpeger en broformand for hver bro. Hans opgave er at være kontaktmand til havnefogeden og til havnebestyrelsen og talsmand for bådejerne ved broen. Han kan være havneopsynet behjælpelig med at påse, at dette reglement overholdes.
 5. Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen, men ethvert af havneopsynet givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

           Se endvidere ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre Fiskerihavne”.

 

Ikrafttræden

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27. december 2003 om ændring af lov om havne m.v. , er i henhold til § 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 5. april 2006 til ikrafttræden straks.