Wifi (begrænset dækning)

For english, scroll down.

Ny Wifi system

Holbæk Marina (HM) stiller gratis trådløst internet til rådighed for HM brugere med gæster.

Det trådløse signal udsendes fra i alt 5 positioner:
– 2 cirkelformede signaler med radius ca. 150 meter,
1 fra mast yderst på bro 4 og
1 fra mast på nordside af Langhuset

– 3 vifteformede, retningsbestemte signaler, ca. 300 meters rækkevidde,
1 fra nordside af havnekontoret, rettet nordøst til nord og
1 fra nordside af havnekontoret, rettet nordvest til nord samt
1 fra sydside af havnekontoret, rettet sydøst mod klubhusene

Navnet på netværket er ens for alle master: Marina
Under internetadgang på enheden vælges ”Marina”. Der skal ikke bruges kode, men du mødes af følgende velkomsthilsen, som du skal acceptere:

  • Holbaek Marinas internet maa ikke bruges til soegninger eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter, ligesom anvendelsen af internettilbuddet skal respektere dansk lovgivning.
  • Ansvar og misbrug:
    Holbaek Marina paatager sig ikke ansvaret for hverken fejlagtige oplysninger, som den enkelte bruger henter paa internettet, eller for evt. virusbefaengte programmer.
  • Sikkerhed:
    Brugere af netvaerket boer sikre deres enhed med den nyeste antivirus, da brugen af det aabne netvaerk er paa egen risiko.
  • Logning:
    Holbaek Marina gemmer (logger) paakraevet data i 12 maaneder  jf. gaeldende logningsbekendtgoerelse.

Båndbredden på nettet er i alt 40 mbps og den enkelte bruger er begrænset til ca. 3 mbps download og ca. 1 mbps upload. Efter 1 time bliver brugerne koblet af. Begrænsningerne er sat for at tillade mange brugere, der primært forventes at anvende adgangen til at læse e-mails samt at surfe på nettet (ikke streaming af film).

Hvis du under indstillinger kan se nettet men har svært ved at logge på, kan det måske skyldes det aktuelle antal af brugere eller din enhed, der ikke sender kraftigt nok.

Har du problemer med at logge på, kan du henvende dig på marinakontoret.

God fornøjelse

WiFi (English)

Holbæk Marina (HM) provides free wireless internet available for HM users with customers.
The wireless signal is broadcasted from a total of 5 positions:
-2 circular signals with radius ca. 150 m,
1 from the mast located on bridge 4 and
1 from the mast on the north side of the “Langhuset”

-3 fan-shaped, directional signals, approx. 300 meter range,
1 from the north side of the Harbour Office, directed to the northeast to North,
1 from the north side of the Harbour Office, addressed to the Northwest to the North and
1 from the South side of the Harbour Office, aimed Southeast toward the club houses.

The network name is the same for all: Marina
For internet access on your device select “Marina”. Code is not necessary, but you will meet the following welcome message, as you must agree to:

Holbaek Marinas internet shall not be used for chat with content of racist or pornographic in nature, like the use of the internet must respect Danish legislation.

Responsibility and abuse:
Holbaek Marina undertakes no responsibility for erroneous information, either as downloading virus from the internet.

Security:
Users of the network should ensure their device with the latest antivirus, because using the open network is at your own risk.

Logging:
Holbaek Marina saves (logs) required data for 12 months according to Danish law.

The bandwidth of the network is in a total of 40 mbps and each user is limited to about 3 mbps download and 1 mbps upload approximately. After one hour online the user will be disconnected. The restrictions are set to allow many users who primarily are expected to use access to read emails and to surf the Web (no streaming of movies).
If you can view the network settings but have difficulty logging on, it may perhaps be due to the current number of users online or your device does not send strongly enough.
Do you have trouble logging on, please contact the marina office.

Enjoy

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877