Henry uddyber
Vadestedet
Dybder jolle
Klubindgang
Oversvømmelse
Jollebro
bro
Bognæs

Sti

Ingen vand på broerne d. 4. april om formiddagen

03-04-2020
Læs mere…

Havnekontoret er åbent lørdag den 4. april kl. 9 - 13

Kom og få opdateret det røde adgangskort.

Ny havneassistent

01-04-2020
Læs mere…

Svend Hugger Jensen er indtrådt i bestyrelsen

31-03-2020
Læs mere…

Søsætning under Covid-19

31-03-2020
Læs mere…

I dag 10

I går 148

Uge 158

Måned 801

Alle 205373

Currently are 9 guests and no members online

    

 

Alle installationer ombord skal leve op til gældende forskrifter.

Brug aldrig varmeaggregater med åben glødetråd, eks. åben el-radiator eller elektrisk varmeblæser – brug i stedet oliefyldte radiatorer. 
Brug kun godkendt udendørs kabel fra el-stander til båd.


Båd i vand
Der må kun tilsluttes elektricitet til en båd, som er under opsyn eller hvis der foreligger en særaftale med havnekontoret. Både med behov for længerevarende eller permanent el, skal benytte bimåler, som udleveres og registreres på havnekontoret, efter gældende takstblad.


Båd på land
Det er kun tilladt at tilslutte elektricitet til en båd, som er under opsyn.


Generelt gælder, at hvis det 2 på hinanden gentagne gange af havnepersonalet konstateres ukorrekt brug af elektricitet, udstedes der et gebyr på 520 kr.

 

Holbæk Marina den 20. december 2018

Uddrag fra indskyder kontrakt

 

1.  Opgivelse eller bortfald af retten til en bådplads medfører ikke at bådejeren kan kræve gældsbrevet indfriet.

     Når en bådplads overgår til en anden bådejer, er HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG forpligtet til inden for 4 uger at indfri gældsbrevet mod udlevering af dette i kvitteret stand.

     Dette administreres af marinaen på den måde, at bådejere, der har opsagt plads og flyttet alt grej, listes i kronologisk orden. Når der sælges ny(e) anpart(er), vil beløbet herfra blive anvendt til at tilbagebetale den/de anpartshavere,
     der står øverst på listen.

 

2.  Når HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG har tilbagesendt ansøgningen med en af bestyrelsen underskrevet påtegning om, at ansøgningen er imødekommet, og bådejeren har indbetalt det nævnte beløb rettidigt, vil HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG til sin tid anvise en plads til det anmeldte fartøj.

     Ved ibrugtagning af bådpladsen skal bådejeren på fyldestgørende måde dokumentere, at han ejer mindst halvdelen af det anmeldte fartøj, og en sådan dokumentation skal til enhver tid kunne fremlægges, når havnetilsynet anmoder derom.

     Bestyrelsen for HOLBÆK MARINA kan til enhver tid anvise en bådejer en anden plads i havnen.

 

3.  Bådejeren må kun anvende bådpladsen til det fartøj, der er anmeldt til HOLBÆK MARINA. Bådejeren må ikke overdrage eller udlåne bådpladsen.

     Båden skal være ansvarsforsikret og bådnavn samt hjemsted (Holbæk) skal stå på båden. Det anbefales at opbevare et tlf.nr. i cockpit, så du kan kontaktes, hvis der er behov derfor.

     Hvis to parthavere ejer hver halvdelen af en båd, kan bådpladsen dog overdrages fra den ene parthaver til den anden, hvis partnerskabet er skriftligt anmeldt til HOLBÆK MARINA senest ved ibrugtagningen af pladsen. Et senere indgået partnerskab anerkendes ikke i denne forbindelse.

     I øvrigt kan ingen ved køb af et lystfartøj eller ved erhvervelse af en anpart i et lystfartøj opnå fortrinsstilling til bådplads i HOLBÆK MARINA, DRAGERUP.

     Såfremt bådejeren sælger det anmeldte fartøj, eller han af anden årsag ikke benytter bådpladsen, men ønsker at bevare sin ret til pladsen, skal dette anmeldes skriftligt til HOLBÆK MARINA inden 6 uger. Retten til bådpladsen ophører, hvis bådejeren ikke benytter bådpladsen til et anmeldt fartøj i den følgende sæson, medmindre skriftlig aftale om andet er indgået med havnetilsynet inden 1. januar.

     I de tidsrum, hvor bådejeren ikke selv benytter bådpladsen, kan havnetilsynet frit disponere over pladsen og de på denne anbragte fortøjningsgrejer.

 

4.  Når en bådejer giver afkald på, eller mister retten til en bådplads, tilkommer det HOLBÆK MARINA at anvise pladsen til en anden bådejer. Kan HOLBÆK MARINA ikke inden 4 måneder anvise bådpladsen til en anden bådejer, der kan opfylde nærværende vilkår, herunder indbetale nyt indskud, kan bådejeren på samme betingelser anvise pladsen til en anden bådejer.

     Udskifter en bådejer sit lystfartøj med et andet lystfartøj, der kan anbringes på de på land indrettede pladser til joller m.v., kan HOLBÆK MARINA forlange, at bådejeren giver afkald på sin bådplads, hvis en plads på land bliver anvist. Det påhviler bådejeren at underrette HOLBÆK MARINA om enhver ændring i ejerforholdet til båden.

 

5.  Bådpladsen må ikke anvendes i erhvervsmæssigt øjemed uden havnebestyrelsens skriftlige tilladelse.

 

6.  Bådejeren modtager et af HOLBÆK MARINA udstedt bevis for retten til en bådplads i havnen. Beviset, der kun gælder for det anmeldte fartøj, skal på forlangende forevises for havnetilsynet. Enhver ændring i de i beviset angivne oplysninger skal straks meddeles til HOLBÆK MARINA, og havnebestyrelsen kan når som helst forlange beviset ombyttet med et nyt.

 

7.  Bådejeren er forpligtet til at betale de til enhver tid af bestyrelsen fastsatte afgifter rettidigt.

 

8.  Såfremt bådejeren overlader bådpladsen til en anden, undlader at benytte bådpladsen uden skriftlig anmeldelse til HOLBÆK MARINA, tilsidesætter sin pligt til at anmelde ændringer af ejerforholdet til båden eller undlader at betale skyldige havneafgifter efter påkrav, fortaber han retten til bådpladsen. Bådejeren vil i så fald ikke fremtidigt kunne påregne at komme i betragtning til bådpladser i havnen. Det samme gælder, dersom bådejeren eller den, han tillader at benytte sit fartøj, groft eller gentagne gange overtræder havneregulativet eller sidder havnetilsynets anvisninger overhørig.

     Bestyrelsen for HOLBÆK MARINA, DRAGERUP VIG træffer endelig afgørelse i sager om fortabelse af retten til bådplads i havnen.

 

9.  Bestyrelsen for HOLBÆK MARINA kan i særlige tilfælde dispensere fra foranstående bestemmelser, og bestyrelsen afgør med bindende virkning enhver uoverensstemmelse der måtte opstå med hensyn til forståelse af bestemmelserne.

 

10. Samtidigt med underskrift af nærværende kontrakt skal ansøgeren dokumentere aktivt medlemskab af en af havnebestyrelsen godkendt klub/forening, der har hjemsted i havnen.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I henhold til sølovens paragraf 5 skal navn og hjemsted være angivet på danske skibe. Ifølge Søfartsstyrelsens vejledning skal navn og hjemsted angives på hækken eller så nær hækken som muligt med navnet øverst. Bogstaverne skal være mindst 8 cm høje og stregtykkelsen mindst 1,2 cm. Lyse bogstaver på mørk baggrund eller omvendt.

Propel

Ordensreglement

For

Holbæk Marina,Dragerup Vig

 

HAVNENS OMRÅDE

 

Det til havnen hørende søområde er begrænset mod vest af stenmole og mod øst fra en stander med gult kryds på kysten til en udlagt gulmalet spidstønde. Mod nord er grænsen en linie fra nævnte spidstønde til nordligste molehoved.

 

 

ORDENSBESTEMMELSER

 

For overholdelse af orden indenfor havnens område gælder Kystdirektoratets til enhver tid gældende ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” med nedennævnte særlige bestemmelser.

 

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER

 

 

 1. Fartøjer må ikke fastgøres ved bolværker, broer, friholderværker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsredskaber.

 2. Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller ud over en tilladt tidsfrist, er havneopsynet berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

 3. Havnens materiel, herunder kran, flåder, redskaber og værktøj, kan ved henvendelse til havneopsynet stilles til rådighed for bådejerne, eventuelt mod betaling af fastsatte takster eller depositum.

 4. Enhver, der benytter havnens materiel eller inventar skal behandle dette skånsomt, og er erstatningspligtig for skader, der tilføjes dette, bortset fra skader, der henregnes under hændeligt uheld eller som skyldes almindelig slitage.

 5. Der må kun opstilles stiger på broerne, som er godkendt af marinaen.

 

 1. Ophold ved servicekajen må kun være kortvarigt, f.eks. tankning, lastning, losning og arbejde med mastekran og lignende.

 2. Hunde skal på broer og moler føres i snor. Deres eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes af hundens ejer eller fører.

 3. Badning og stenkast inden for havnenes ydre værker er forbudt. Fiskeri inden for havnens søområde med ruser, garn og krogline er ikke tilladt, og anden form for fiskeri må kun ske med havneopsynets tilladelse og på anviste steder.
  Det er ikke tilladt at benytte radio eller lignende på en måde, der kan være til gene for andre. Ej heller må motorer m.v. afprøves eller anvendes på en måde, der ved røg, lugt eller støj kan volde ulempe. Afprøvning af motor og skrue med en sådan kraft, at andre forulempes, haveværker, fortøjninger og lignende beskadiges er forbudt.

 4. Havnefogeden i samarbejde med bådejerne udpeger en broformand for hver bro. Hans opgave er at være kontaktmand til havnefogeden og til havnebestyrelsen og talsmand for bådejerne ved broen. Han kan være havneopsynet behjælpelig med at påse, at dette reglement overholdes.

 5. Mener nogen sig forurettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen, men ethvert af havneopsynet givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

 

 

           Se endvidere Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre Fiskerihavne”.

 

 

Ikrafttræden

 

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27. december 2003 om ændring af lov om havne m.v. , er i henhold til § 5, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 1051 af 16. december 1999 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 5. april 2006 til ikrafttræden straks.

Broformnd-2020

Åben som PDF her
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.